پس از دوران کرونا و برجسته شدن نقش اینترنت در کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال، اولین همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق در آذر 1401 برگزار شد. مهمانان این همایش ملی، کارگروه هوشمندسازی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی، مدیر گروه صنایع و مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از فعالان اقتصادی و تجاری ، نظام صنفی رایانه ای کشور و شرکت افزار پردازان نوآور جویا بودند.
در این همایش راهبردهای توسعه اکوسیستم دانش بنیان، چالش‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و وثیقه ها، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به مدیرعامل شرکت افزارپردازان نوآور جویا، تندیس مدیر منتخب خلاق، اهدا شد. همچنین مهمانان این همایش از آخرین دستاوردهای شرکت افزار پردازان نوآور جویا در پاویون نمایشگاه دیدن کردند.