شرکت در همایش ملی ارتباطات به دعوت بنیاد علمی و فناوری ریاست جمهوری و بازدید وزیر ارتباطات وقت در سال 1401

به مناسب سالروز سالمند و برگزاری همایش ملی ارتباطات، از شرکت افزارپردازان نوآور جویا با ارائه طرح سالمند دعوت شد تا خدمت و محصول مرتبط با سالمند را در این همایش با حضور وزیر ارتباطات و هیئت همراه معرفی کند.