نمایشگاه استارتکس، در تاریخ 3 الی 6 مهر 1397 در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار شد.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، اتاق بازرگانی و شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان، از متولیان برگزاری این نمایشگاه بودند.

هدف این نمایشگاه، نمایش کاربرد دانش در توسعه جوامع بشری و نوآوری بود و از ایده های نوین نیز در این نمایشگاه استقبال شد.

در این رویداد فعالان اکوسیستم نوآوری کشور، سرمایه گذاران خطرپذیر و دانشجویان سراسر کشور، حضور داشتند.
شرکت افزار پردازان نوآور جویا با ارائه پلتفرم های مبتنی بر مکان مانند سامانه رهگیری خودروهای عملیاتی و اعلام حادثه در این رویداد استارتاپی شرکت داشت.