تجلیل از شرکت افزار پردازان نوآور جویا در جشن سپاس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان واحد فناور رشد یافته

در سال 1400، پس از اتمام دوره رشد، شرکت افزارپردازان نوآور جویا پس از کسب امتیازات لازم وارد دوره پارک شد و همان سال در جشن سپاس، از این واحد فناور به عنوان واحد فناور رشد یافته تجلیل شد.